فعالیت های ورزشی

فعالیت های ورزشی دکتر میثم رحمتی

 نائب رئیس کمیته کراس ترینینگ شهرستان بروجرد
ناظر برگزاری مسابقات ورزش های دانشگاهی
عضو هیئت رئیسه سبک تاپرنجر